Tin tức - Sự kiện
Разработка и создание интернет магазина Joomla

Từ ngày 09/9/2022 đến 16/9/2022, Đoàn Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên” theo cách thức Đoàn trường triển khai cho cán bộ Đoàn chủ chốt ở các đơn vị trực thuộc. Sau đó, các đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục triển khai lại cho 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thuộc đơn vị mình. Trong đó,  có 6942 Đoàn viên và 1340 cán bộ Đoàn được học tập, quán triệt các Nghị quyết.

1. hoc tap tu tuong nam 2022

Học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Trà Vinh đã chỉ đạo các Đoàn Cơ sở trực thuộc triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong trường.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Đoàn và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022; Kết luận số 03-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 30/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh

tế; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022; Thông báo số 171-TB/TWĐTN-TNTH, ngày 29/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, bên cạnh đó triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn trường Đại học Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2024 đến toàn thể Cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Nhà trường.… và một số văn bản có liên quan khác.

2. hoc tap tu tuong ho chi minh

Theo đó, đã có 11/11(đạt 100%) đơn vị Đoàn Cơ sở trực thuộc Đoàn Trường tổ chức thành công hội nghị triển khai với sự tham gia của các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn Cơ sở, Ban chấp hành chi đoàn và đoàn viên của đơn vị.

Riêng đối với các Chi đoàn thuộc Đoàn Cơ sở, thông qua các hình thức như hội nghị, diễn đàn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn,… đã có 295 chi đoàn (đạt 100%) tổ chức các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền và 6.942/6.942 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (đạt 100%) được học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

SINH VIÊN 5 TỐT

sv 5 tot

HỘI SINH VIÊN

hsv

ĐOÀN THANH NIÊN

hsv

TUỔI TRẺ TRÀ VINH

TINH DOAN

FACEBOOK ĐOÀN - HỘI TVU

facebook

LƯỢT TRUY CẬP

73317
Hôm nayHôm nay45
Tuần nàyTuần này131
Tháng nàyTháng này45
Số khách trực tuyến 5