Tin tức - Sự kiện
Разработка и создание интернет магазина Joomla

Ngày 29.8.2022, tại Giảng đường 1000 chỗ (D5), Đoàn Trường được sự thống nhất của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho cán bộ đoàn là đảng viên, đoàn viên, thanh niên gắn với Sinh hoạt Chính trị hè và Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng ủy.

1. hoi nghi dang vien

Tại Hội nghị, 221 cán bộ Đoàn là đảng viên, đoàn viên, thanh niên đã được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, bao gồm những nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đây là những vấn đề mới, hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

2. hoi nghi dang vien

Để nội dung các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo sức lan toả sâu rộng trong cán bộ Đoàn là đảng viên, đoàn viên, thanh niên, Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh và Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Trà Vinh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và Đoàn viên thanh niên. Với hình thức, kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị và tự học, tự nghiên cứu tài liệu, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Trà Vinh quán triệt các Đoàn cơ sở triển khai cho 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thuộc đơn vị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII thông qua tài liệu tại các buổi họp lệ, sinh hoạt của Chi đoàn, Đoàn cơ sở.

SINH VIÊN 5 TỐT

sv 5 tot

HỘI SINH VIÊN

hsv

ĐOÀN THANH NIÊN

hsv

TUỔI TRẺ TRÀ VINH

TINH DOAN

FACEBOOK ĐOÀN - HỘI TVU

facebook

LƯỢT TRUY CẬP

73318
Hôm nayHôm nay46
Tuần nàyTuần này132
Tháng nàyTháng này46
Số khách trực tuyến 6