In bài này

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 07 tháng 9 năm 2016         

                      Số:    - CTr/ĐTN

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017

 

Năm học 2016 – 2017, là năm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm học diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thực hiện Chỉ thị Số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ GD và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục; Chương trình số 30-CTr/TĐTN-TTNTH, ngày 19/8/2016 của Tỉnh đoàn Trà Vinh “về việc triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học khối Trung cấp, Cao đẳng, Đại học năm học 2016-2017”. Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

2. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

3. Đẩy mạnh triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào "Sinh viên 5 tốt”,các cuộc vận động trong sinh viên.

4. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp Chi đoàn, Đại hội Đoàn khoa, tiến tới Đại hội Đoàn trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019; tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

5. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội các cấp.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% Đoàn viên được quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường.

2. Tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên, sinh viên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015- 2030”.

3.Mỗi Đoàn khoa có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

4. Đoàn trường tổ chức 01 hội nghị và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học; tổ chức ít nhất 01 cuộc thi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

5. 100% các đồng chí Bí thư Đoàn khoa, Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn, được tham dự ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn.

6. Kết nạp đoàn viên mới đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ, giới thiệu 75 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

7. 100% Đoàn cơ sở tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2017, theo phân bổ của cấp trên.

8. Đoàn trường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường xây dựng Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ” để đẩy mạnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong đoàn viên, thanh niên trường học.

  1. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn. Phát hiện, tuyên dương, phát huy các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

1.3. Thường xuyên và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền và giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận động đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường” lần thứ 2.

1.4. Phối hợp với Trung tâm truyền thông và quảng bá công đồng cùng vận động các đơn vị tài trợ tiếp tục thực hiện Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dâu giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tăng cường tổ chức các hoạt động  giao lưu với các tấm gương học sinh, sinh viên điển hình; cựu học sinh, sinh viên thành đạt; những nhân chứng lịch sử, những tấm gương vượt khó, vươn lên trong học tập của trường.

1.5. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong học sinh, sinh viên: Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của nhà trường, địa phương, đất nước; tham gia tích cực các hoạt động của chương trình Theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017); tuyên truyền về những hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam, lịch sử dân tộc. Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao do các cấp tổ chức, tổ chức và tham gia các hội thi hát quốc ca, liên quan tuyên truyền ca khúc cách mạng.

1.6. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo Tổ quốc trong sinh viên. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, giao lưu, hỗ trợ với các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo.

1.7. Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình thành thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet cho sinh viên, học sinh, giáo viên, giảng viên trẻ. Đẩy mạnh thực hiên cuộc vận động sinh viên sống đẹp, chia sẻ, học tập những câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội, trong sinh viên, học sinh. Kịp thời tổ chức các hình thức thông tin, trao đổi để sinh viên, học sinh nhận thức đúng trước những biểu hiện chưa tốt về đạo đức, lối sống của thanh niên trong nhà trường, xã hội. Làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn và xã hội có biện pháp giảm bạo lực học đường.

1.8. Tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên, thanh niên. Tuyên truyền, phát động trong đoàn viên, sinh viên, học sinh chấp hành nghiêm và ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

1.9. Tổ chức cho đoàn viên, sinh viên tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

1.10. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục của đoàn; chú trọng đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của học sinh và sinh viên; kịp thời, chủ động định hướng dư luận cho học sinh, sinh viên trước những vấn đề quan trọng, thời sự. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên trường học.

2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

  1. thường xuyên, tại chỗ, tập trung các nội dung tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường và xây dựng trường Đại học Xanh.
  2. Xuân tình nguyện”, Chương trình Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; Chương trình Tiếp sức đến trường. Chú trọng phát huy kiến thức chuyên môn của đoàn viên, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ trong hoạt động tình nguyện.

2.5. Củng cố, duy trì hoạt động đội hình tình nguyện chuyên của trường, phát huy các cách làm hiệu quả, thiết thực.

2.6. Chú trọng việc kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát trong sinh viên. Phối hợp với tình nguyện viên nước ngoài tổ chức các hoạt động giao lưu giữa sinh viên quốc tế, tình nguyện viên và sinh viên trường; phối hợp hỗ trợ tình nguyện viên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại trườn và khu vực Thành phố.

3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

  1. giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Phối hợp phòng Công tác học sinh, sinh viên hướng dẫn sinh viên làm thủ tục vay vốn hỗ trợ học tập, hạn chế tối đa trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
  2. ổ chức các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.
  3. nhà trọ, việc làm;Tổ chức các sàn giao dịch việc làm để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

3.10. Đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất cho sinh viên, vận động học sinh, sinh viên tập luyện thường xuyên 01 môn thể thao. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm sở thích của sinh viên.

4. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

4.1. Nghiêm túc Thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệĐoàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp, quản lý đoàn viên, hội viên, sinh hoạt Đoàn, Hội. Thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” sửa đổi giai đoạn 2015 - 2017 gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên. Tổ chức học tập 6 bài Lý luận chính trị với hình thức đa dạng, phù họp với điều kiện của trường. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đoàn viên là giáo viên, giảng viên trẻ trong hoạt động Đoàn.

4.2. Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

4.3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ đoàn các cấp. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động tuyên dương, khen thưởng Bí thư chi đoàn, các nhận dạt các thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

4.4. Kịp thời Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú trên các lĩnh vực cho Đảng xem xét kết nạp.

4.5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực. Nâng cao chất lượng của các đợt kiểm tra chuyên đề tập trung vào các nội dung, chương trình, vấn đề khó, các vấn đề mới; chú ý phát huy kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đoàn trường.

- Xây dựng Chương trình Công tác Đoàn và phong trào sinh viên trường học năm học 2016 - 2017 và triển khai đến các đơn vị trực thuộc.

- Hướng dẫn các chương trình, hoạt động lớn, các nội dung mới mang tính chất tập trung trong năm học.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các hoạt động trọng tâm trong năm học.

2. Cấp Đoàn khoa, trng tâm, Đoàn trường Thực hành sư phạm và các đơn vị trực thuộc.

- Cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên trường học năm học 2016 - 2017 phù hợp với điều kiện của đơn vị; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động cấp trường và cấp Tỉnh; hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động theo chủ điểm năm học tại Chi đoàn, Đoàn khoa.

- Phối hợp với các chi Hội Sinh viên, các các đơn vị trong nhà trường triển khai thực hiện các chương trình phối hợp trong năm học.

- Đối với Đoàn trưừong Thực hành Sư phạm: trên cơ sở chương trình công tác năm học của Đoàn trường và căn cứ vào chương trình công tác năm học của khối Trung học Phổ thông do Tỉnh đoàn ban hành, Đoàn trường tham mưu với chi bộ xây dựng chương trình công tác năm phù hợp với đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu chi bộ, Lãnh đạo đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn trường trong chỉ đạo các nội dung hoạt động trọng tâm trong năm học 2016 - 2017.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa, Trung tâm, Câu Lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc thực hiện tốt Chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên trường học năm học 2016 - 2017, trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo xin ý kiến.

 

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh đoàn (b/c)

- Ban TNTH Tỉnh đoàn (b/c)

- Đảng ủy, BGH (b/c)

- TT Đảng ủy (b/c);

- Các Đoàn Cơ sở trực thuộc;

- Lưu VPĐ - H.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Nguyễn Phi Công

Tải file tại đây