In bài này

Danh sách Nam

Danh sách Nữ

*Lưu ý: Vận động viên tham gia giải điền kinh tập trung lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 05/01/2016 để chuẩn bị và lượt chạy đầu tiên bắt đầu lúc 06 giờ.

VĐV tham gia theo thứ tự của danh sách và theo đường chạy Ban tổ chức đã sắp xếp. Thí sinh không có mặt sẽ bỏ qua và không giải quyết các trường hợp xin ưu tiên.