Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

 NIhT6Pz

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

      ***

     Số:  40  KH/ĐTN

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Trà Vinh, ngày   tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn

-------------

Thực  hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Trà Vinh;

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn“Hiến kế cho Đoàn”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc hiến kế xây dựng tổ chức Đoàn phát triển ngày càng vững mạnh.

- Đánh giá thực chất hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tổng hợp, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn; nghiên cứu xây dựng, đề xuất các phong trào hành động cách mạng mới cho năm học.

- Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” phải được triển khai sâu rộng, hiệu quả, đóng góp những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện nay.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ, đoàn viên – thanh niên, học sinh – sinh viên học tập, công tác tại Trường Đại học Trà Vinh.

- Đoàn cơ sở,Chi hội, CLB trực thuộc tham gia góp ý tại Diễn đàn:

III. NỘI DUNG

Diễn đàn“Hiến kế cho Đoàn” tập trung nghiên cứu, đánh giá, trao đổi, góp ý những nội dung trọng tâm sau đây:

- Đánh giá kết quả thực hiện hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; đánh giá thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ cấp cơ sở; những vấn đề khó khăn, bất cập trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên hiện nay.

- Tập trung nghiên cứu, đánh giá và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, giáo dục đạo đức, lối sống, đẩy lùi tai tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, quan tâm đề xuất các biện pháp giáo dục mới, giáo dục đặc thù cho các đối tượng thanh niên chậm tiến; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, Đề ánTăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TTN trong giai đoạn hiện nay”, Đề án “Đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn giai đoạn 2013 - 2017”.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình dự án trọng điểm; giải pháp nâng cao chất lượng các phong trào “Tuổi trẻ Trà Vinh chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”...

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ Đoàn cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn thời kỳ mới.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội, chú trọng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Hình thức

- Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” có thể được tổ chức dưới nhiều hình thức thông qua hội nghị, hội họp, các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, đối thoại… lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên về các nội dung trọng tâm như hướng dẫn.

- Đối với cấp trường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” trên website doanthanhnien.tvu.edu.vn để tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ mọi đối tượng tham gia hiến kế.

- Các đoàn cơ sở, Chi hội, CLB trực thuộc xây dựng Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” trên website của đơn vị (nếu có), phát động đoàn viên, thanh niên tham gia ý kiến, đóng góp ý tưởng, sáng kiến xây dựng Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

- Đoàn viên thanh niên có thể gửi hiến kế bằng văn bản, thư điện tử về các  đoàn cơ sở, Chi hội, CLB trực thuộc hoặc trực tiếp gửi về Đoàn trường qua Diễn đàn trên website.

2. Thời gian

- Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” được triển khai từ tháng 9/2016 đến thời điểm trước Đại hội Đoàn cấp trường. Các ý kiến, ý tưởng, góp ý sẽ được tổng hợp, tiếp thu và xem xét phê duyệt.

- Diễn đàn cấp cơ sở: triển khai từ tháng 9/2016 đến thời điểm trước Đại hội Đoàn cấp cơ sở. Các Đoàn cơ sở, Chi hội, CLB trực thuộc tổng hợp hiến kế từ diễn đàn cấp cơ sở về đoàn Trường trước tháng 2/2017. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.Đoàn trường:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn thanh niên “Hiến kế cho Đoàn”, chỉ đạo các đoàn cơ sở, Chi hội, CLB trực thuộc triển khai sâu rộng, hiệu quả.

- Xây dựng Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” trên hệ thống website doanthanhnien.tvu.edu.vn, mạng xã hội; tổ chức Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” quy mô cấp Trường.

- BTV Đoàn Trường tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện, tổng hợp các sáng kiến, hiến kế của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tuyên truyền về Diễn đàn thanh niên “Hiến kế cho Đoàn”.

2. Các đoàn cơ sở, Chi hội, CLB trực thuộc:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai sâu rộng Diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát động cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tích cực tham gia hiến kế xây dựng Đoàn.

- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên gửi về về đoàn Trường trước tháng 2/2017.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Diễn đàn thanh niên “Hiến kế cho Đoàn”, Ban Thường vụ đoàn Trường đề nghị các đoàn cơ sở, Chi hội, CLB trực thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả.(Đóng góp ý kiến online vui lòng vào đây)

Nơi nhận:

- Đoàn cơ sở trực thuộc;

- Chi hội, CLB trực thuộc

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

 BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Phi Công 

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn